Darmowa wysyłka powyżej 200 zł
Nowa linia casual już dostępna online
Darmowa wysyłka powyżej 200 zł
Darmowa wysyłka powyżej 200 zł
Nowa linia casual już dostępna online
Darmowa wysyłka powyżej 200 zł
Darmowa wysyłka powyżej 200 zł
Nowa linia casual już dostępna online
Darmowa wysyłka powyżej 200 zł
Darmowa wysyłka powyżej 200 zł
Nowa linia casual już dostępna online
Darmowa wysyłka powyżej 200 zł
Darmowa wysyłka powyżej 200 zł
Nowa linia casual już dostępna online
Darmowa wysyłka powyżej 200 zł
Darmowa wysyłka powyżej 200 zł
Nowa linia casual już dostępna online
Darmowa wysyłka powyżej 200 zł
Darmowa wysyłka powyżej 200 zł
Nowa linia casual już dostępna online
Darmowa wysyłka powyżej 200 zł

REgulamin

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym, której właścicielem jest Ed Red SA, ul. Bocheńska 7, 31-061 Kraków (dalej „Ed Red”) znajdującym się pod adresem elektronicznym: www.sklep.edred.pl

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisy: Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320); Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 344); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 287); Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.).

3. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Cena – cena Towaru brutto, umieszczona wraz z informacją o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy Towaru. Ceny wyrażone są w złotych i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT);

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem Ustawowo Wolnych Dni Od Pracy (zdefiniowane poniżej); Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych ze Sprzedawcą (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Zamawiającego w sklepie sklep.edred.pl, za pomocą którego dokonuje Zamówień, opisane w § 6 niniejszego Regulaminu; Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach sklep.edred.pl, za pomocą którego Zamawiający wybiera Towar będący przedmiotem Zamówienia; Koszty dostawy – opłaty za dostawę zamówionych Towarów do Zamawiającego. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT); sklep Ed Red – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.sklep.edred.pl Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy, stanowiącego sumę Cen poszczególnych Towarów objętych Zamówieniem oraz Kosztów dostawy, pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki; Realizacja Zamówienia - czas konieczny na dostarczenie przez Sprzedawcę zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego; Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do utworzenia Konta Zamawiającego w sklepie Ed Red, zgodnie z procedurą opisaną w § 5 niniejszego Regulaminu; Sprzedawca – Ed Red SA, ul. Bocheńska 7, 31-061 Kraków, NIP 5252754250, dokonujący za pomocą sklepu Ed Red sprzedaży detalicznej Towaru na odległość, z wyłączeniem napojów alkoholowych w przypadku których dokonywana jest tylko rezerwacja; Strony – Zamawiający i Sprzedawca, będący stronami Umowy; Towar – rzeczy ruchome z asortymentu Sprzedawcy, które mogą być zamawiane w sklepie Ed Red; Umowa - umowa sprzedaży Towarów zgodnie z Zamówieniem, zawierana przez Strony na odległość;

Ustawowe Wolne Dni Od Pracy - oznacza niedziele oraz święta wymienione w ustawie z 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1920); Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła

18 lat (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która może dokonywać zakupów Towarów w sklepie Ed Red; Zamówienie – zamówienie obejmujące Towary będące przedmiotem Umowy, zgodnie z wyborem Zamawiającego dokonywanym na stronach sklepu Ed Red przy wykorzystaniu Koszyka, wraz z określeniem formy Płatności.

§ 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Świadczone usługi obejmują: rejestrację; korzystanie z funkcjonalności Konta, o których mowa w § 6;

2. Przeglądanie stron www.sklep.edred.pl, w tym zapoznawanie się z asortymentem Towarów, możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania Konta w sklepie Ed Red, za wyjątkiem informacji odnoszących się do napojów alkoholowych, które dostępne są wyłącznie dla indywidualnie oznaczonych, pełnoletnich Zamawiających

3. Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej, są dostępne wyłącznie dla Zamawiających, którzy dokonali Rejestracji, po zalogowaniu do Konta.

4. Rejestracja w sklepie Ed Red i usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 powyżej, świadczone są bez opłat.

5. W ramach korzystania usług, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 powyżej, niedozwolone jest dostarczanie przez Zamawiającego treści o charakterze bezprawnym, w tym:

-informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności sklepu Ed Red;

-informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Sprzedawcy lub osób trzecich; innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

6. W celu właściwego korzystania ze sklepu Ed Red, Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet.

7. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien posiadać adres elektroniczny (e-mail) oraz aktywny numer telefonu u operatora korzystającego z polskich zasobów numeracji (+48).

8. Przed rozpoczęciem korzystania z sklep Ed Red, w tym przed złożeniem Zamówienia, Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką prywatności, dostępnymi na stronach sklepu Ed Red.

§ 3. Towary

1. Informacje o Towarach, takie jak zdjęcie, opis i – w danym wypadku – skład, dostępne są na stronach internetowych sklepu Ed Red, w opisach dotyczących poszczególnych Towarów.

2. Zdjęcia zamieszczane na stronach sklepu Ed Red służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.

3. W przypadku, gdy na dany Towar udzielona jest gwarancja, informacja o treści i warunkach gwarancji dostępna jest w opisie dotyczącym danego Towaru.

4. Nazwy handlowe, nazwy, opisy, zdjęcia lub znaki towarowe opublikowane na stronach sklepu Ed Red podlegają ochronie prawnej.

5. Wszystkie towary oferowane na stronach sklepu Ed Red są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.

§ 4. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka.

2. Uprawnionymi do rezerwacji produktów będących napojami alkoholowymi są wyłącznie osoby pełnoletnie oraz trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta, Sprzedawca lub osoba podająca produkty będące napojami alkoholowymi uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta.

3. Kupujący i Sprzedający ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży wyrobów alkoholowych jest restauracja Ed Red z siedzibą ul. Bocheńska 7, 31-061 Kraków.

4. W czasie kompletowania Zamówienia, Zamawiający powinien dokonać wyboru Towarów i ich ilości, miejsca dostawy oraz formy Płatności. Złożenie Zamówienia możliwe jest wyłącznie dla Zamawiających zarejestrowanych w sklepie Ed Red (posiadających Konto), po zalogowaniu. Zamawiający, który nie posiada Konta powinien przed złożeniem Zamówienia dokonać Rejestracji.

5. W czasie składania Zamówienia Zamawiający podaje dane adresowe miejsca dostawy lub wybiera jeden z wcześniej podanych adresów dostawy.

6. W przypadku posiadania kodu rabatowego Zamawiający powinien wpisać ten kod przed złożeniem Zamówienia w przeznaczonym do tego celu polu formularza Zamówienia. [Wartość Zamówienia znajdującego się w Koszyku lub Kosztów dostawy zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z wartości Kodu rabatowego. Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do Kodów rabatowych mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia lub warunki. Informacje o takich ograniczeniach lub warunkach są każdorazowo przekazywane Zamawiającemu wraz z Kodem Rabatowym lub doręczane w inny sposób, umożliwiający zapoznanie się z nimi przed złożeniem Zamówienia].

7. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający wybiera właściwy przycisk na formularzu Zamówienia wraz z informacją, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W ten sposób Zamawiający akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem, ilością oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.

8. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia o przyjęciu zamówienia do realizacji. W przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument, do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W celu uniknięcia wątpliwości miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

9. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie Zamówienia wraz z numerem Zamówienia. Wiadomość taka zawiera informacje przeznaczone dla Konsumentów, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści zawartej Umowy następuje przez: -przesłanie Zamawiającemu na adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość, o którym mowa w § 4 ust. 8 powyżej; -dołączenie do Towaru dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury); -zapisanie danych dotyczących Zamówienia na Koncie Zamawiającego.

11. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, a Zamawiający może odstąpić od Umowy (zrezygnować z Zamówienia) w całości lub w części – według swojego wyboru. W takim wypadku, jeśli Zamawiający dokonał Płatności przed dostarczeniem zamówionych Towarów (przedpłata), Sprzedawca zwróci Zamawiającemu całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od Umowy – kwotę uiszczoną za Towary, z których Zamawiający rezygnuje.

12. Wszystkie Ceny Towarów oraz Koszty dostawy podawane na stronach sklepu Ed Red wyrażone są w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

13. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron i nie może ulec zmianie.

14. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Cennik Kosztów dostawy znajduje się na stronie sklepu Ed Red w zakładce "Dostawa". Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcjami dostawy wybranymi przez Zamawiającego.

§ 5. Rejestracja

1. Rejestracja Zamawiającego jest bezpłatna.

2. Rejestracja jest niezbędna do złożenia Zamówienia.

3. Rejestracja Zamawiającego dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie sklepu Ed Red po kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”. Rejestracja może zostać dokonana także podczas składania pierwszego Zamówienia.

4. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

5. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Zamawiającym oraz założenia i utrzymania Konta.

6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Sprzedawca, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony.

7. Do zakupów w sklepie Ed Red upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

§ 6. Konto Zamawiającego

1. Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności: -składanie Zamówień; -wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; -tworzenie listy zakupów;

2. Login i hasło mają charakter poufny.

3. Zabrania się udostępniania przez Zamawiającego swojego Konta osobom trzecim. Jednakże zamawiający może udostępnić swoje Konto domownikom lub pracownikom, którzy dokonywać będą określonych czynności, w tym składać Zamówienia, w imieniu Zamawiającego.

4. Konto jest prowadzone dla Zamawiającego na czas nieoznaczony.

5. Zamawiający może w każdym czasie zrezygnować ze swojego Konta bez podania przyczyn. W tym celu wystarczy skierować do Sprzedawcy jednoznaczne żądanie usunięcia Konta, na adres e-mail: sklep@edred.pl lub listownie. Żądanie usunięcia Konta nie wpływa na Umowy sprzedaży Towarów, zawarte przez Zamawiającego ze Sprzedawcą. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od takich Umów na zasadach i w terminach określonych w § 9 Regulaminu.

6. Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w § 6 ust. 5, Konto zostanie niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania, usunięte z systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.

7. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, o którym mowa powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości takiej osoby.

8. Z tytułu usunięcia Konta nie są pobierane żadne opłaty. Usunięcie konta nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów nabytych przez Zamawiającego.

§ 7. Płatności

1. Zamawiający może ─ według swojego wyboru ─ dokonać Płatności przed dostarczeniem Zamówienia (przedpłata) albo przy odbiorze zamówionych Towarów (w chwili realizacji dostawy Towarów).

2. W przypadku Płatności przed dostarczeniem zamówionych Towarów, Zamawiający dokonuje Płatności przy pomocy przelewu bankowego, karty płatniczej, karty kredytowej lub e-przelewem realizowanym za pośrednictwem serwisu Tpay).

3. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 2, Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

4. Sprzedawca potwierdza dokonanie Płatności, o której mowa w § 7 ust. 2, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.

5. Po dokonaniu płatności, Sprzedawca przesyła fakturę za zamówiony Towar na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie faktury w formie elektronicznej.

6. W przypadku płatności przy odbiorze Zamówienia, Zamawiający może dokonać Płatności gotówką lub kartą płatniczą, bezpośrednio u pracownika Sprzedawcy dostarczającego Towar lub przedstawiciela firmy kurierskiej.

§ 8. Realizacja i dostawa Towarów

1. Zamawiający może składać Zamówienia 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca realizuje zamówienia 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji Zamówień w dniu następującym po dniu ich złożenia przez Zamawiającego. Ponadto sklep Ed Red nie realizuje Zamówień w Ustawowe Wolne Dni Od Pracy.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni, w których sklep Ed Red nie będzie realizowało Zamówień. O zamknięciu sklepu Ed Red w danym dniu Sprzedawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej sklepu Ed Red.

3. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku

wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą. W takim przypadku stosuje się postanowienie § 4 ust. 10.

4. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Zamawiającego, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę dysponenta lokalu na realizację Zamówienia pod ten adres.

5. Podczas wydawania Towaru Zamawiający ma obowiązek w obecności pracownika Sprzedawcy, dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza podpisem wydanie Towaru. Gdy towar zostanie odebrany od pracownika Sprzedawcy bez jakichkolwiek zastrzeżeń, Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za stan Towaru Zamawiającego.

6. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.

7. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Towary w postaci alkoholu mogą być wydane wyłącznie osobie pełnoletniej. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku Zamawiającego przed wydaniem Towaru. W przypadku, gdy Zamówienie odbiera osoba niepełnoletnia, Sprzedawca ma prawo do odmowy wydania Towaru w postaci alkoholu. Sprzedawca nie wydaje alkoholu osobom nietrzeźwym.

8. Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba zobowiązuje się do obecności pod adresem dostawy w wybranym przez siebie terminie i przedziale godzinowym. W przypadku nieobecności Zamawiającego pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przez Zamawiającego przedziale godzinowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami dostawy oraz Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, których ponowna sprzedaż stanie się niemożliwa.

9. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z Umowy są wykonane z chwilą uiszczenia na rzecz Sprzedawcy całej należności za Towar i dostawę oraz odbioru Towaru dostarczonego zgodnie z Zamówieniem.

10. Świadczenie Sprzedawcy wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą wydania Zamawiającemu Towaru zgodnie z Zamówieniem.

11. W razie nieodebrania Towaru przez Zamawiającego, Towar zostanie zwrócony Sprzedawcy. Sprzedawca może potrącić od Zamawiającego kwotę odpowiadającą kosztom przesyłki.

§ 9. Prawo odstąpienia

1. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od dnia od którego Zamawiający lub osoba trzecia upoważniona przez Zamawiającego do odbioru Towarów weszła w posiadanie Towarów.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów: -świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; -w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

-w której Zamawiający wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; -w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, przy czym Sprzedawca nie świadczy usługi prenumeraty.

3. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w § 9 ust. 1 powyżej, Zamawiający powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, wskazanych w potwierdzeniu złożenia Zamówienia oraz na stronie internetowej sklepu Ed Red w zakładce „Kontakt”, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie lub pocztą elektroniczną.

4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronach sklepu Ed Red. Wzór formularza doręczany jest również Zamawiającemu na adres e-mail. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

5. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w § 9 ust. 1, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Zamawiającego Płatności, w tym Koszty Dostawy, niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia. Niezależnie od sposobu zwrotu Płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty.

7. Po wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy zobowiązany jest on do zwrotu dostarczonych Towarów Sprzedawcy w stanie nienaruszonym. Towary należy odesłać na adres: Imker, Szczebrzeska 55A, 22-400 Zamość, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o którym mowa w § 9 ust. 6 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zamawiający odpowiada tylko za takie zmniejszenie przydatności Towarów, które wynika z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów.

11. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającym niebędącym Konsumentami.

§ 10. Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów oraz serwisu sklepu Ed Red, mogą być zgłaszane: na piśmie, na adres Sprzedawcy; pocztą elektroniczną, na adres: sklep@edred.pl;

3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Towarów lub dostawy powinny zawierać również numer Zamówienia (jest on widoczny w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia). W przypadku reklamacji dotyczących Towaru do reklamacji powinien być dołączony oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury).

4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 30 dni roboczych od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 5612 § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy pod adres: (Sklep Ed Red ul. Bocheńska 7, 31-061 Kraków)

7. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.

8. Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

9. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona.

10. Jeśli na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym (gwarancie), są zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w dokumencie gwarancji, jaki w danym wypadku może być dołączony do Towaru).

11. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§ 11. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronach jest Ed Red SA, ul. Bocheńska 7, 31-061 Kraków. Dane przetwarzane są w celu założenia i utrzymania Konta oraz zawierania i wykonania Umów, w tym obsługi reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta i realizacji Zamówień. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.

2. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie oraz w przypadkach określonych w Polityce Prywatności.

4. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

5. Dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych i prywatności Zamawiających oraz wykorzystywanych przez sklep Ed Red plikach cookies zawiera dokument zatytułowany „Polityka Prywatności”, dostępny na stronie internetowej sklepu Ed Red w zakładce „Polityka Prywatności”.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca informuje, że: nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; nie pobiera od Konsumentów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych; nie oferuje dostarczania treści cyfrowych ani nie zawiera za pośrednictwem sklepu Ed Red umów o dostarczanie takich treści; nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; nie zawiera za pośrednictwem sklepu Ed Red umów sprzedaży, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży; nie zawiera za pośrednictwem sklepu Ed Red umów sprzedaży napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; nie zawiera za pośrednictwem sklepu Ed Red umów sprzedaży w drodze aukcji publicznej.

Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578, 2320, z 2021 r. poz. 11 z późn. zm.).

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, www.sklep.edred.pl

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Sprzedawcy, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej www.sklep.edred.pl i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom.

6. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Zamawiających na adres e-mail. Informacja o zmianie Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na stronie internetowej sklepu Ed Red.

7. Zmieniony Regulamin wiąże Zamawiających, którzy nie zrezygnują z Konta w sklep Ed Red w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z § 12 ust. 6 powyżej. Rezygnacja z Konta następuje w sposób określony w § 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu.